1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Välkommen!
Trep.se erbjuder sina tjänster till dig, med förbehåll för följande användarvillkor, som kan komma att uppdateras av oss från tid till annan utan meddelande till dig.
Innan du blir medlem måste du läsa, förstå och godkänna följande regler och villkor.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN MEDLEM OCH BETALTJÄNSTERNA

Trep.se tillhandahåller tjänsten Medlem och tjänsten är kostnadsfri under öppen beta perioden.

När Besökaren registrerar sig som medlem bekräftar denne att dessa användarvillkor godtas och att Besökaren uppfyller krav för medlemskap.

Användarvillkoren gäller för samtliga artiklar, mallar, forum och annan dokumentation som Besökaren får tillgång till eller hämtar från Trep.se. Om Besökaren inte samtycker till dessa villkor får Besökaren inte tillgång till områden avsett för medlemmar.

3. TILLÅTEN OCH OTILLÅTEN ANVÄNDNING

Besökaren får inte använda dokumentation, mallar eller annat material i en kommersiell verksamhet som rimligen kan anses vara en verksamhet som konkurrerar med Trep.se.

Medlemskapet är personligt och flera personer får inte dela på samma konto.

Besökaren ansvarar också för de handlingar och uppgifter som görs under Besökarens konto.

Den e-postadress till vilken medlemskapet är kopplat måste vara personligt och ej utställd till en allmän e-postadress hos Besökarens företag. Användarnamn och lösenord (Inloggnings- uppgifter) för användning av Trep.se är personliga och får endast användas av användaren personligen. Besökaren åtar sig att inte avslöja användarnamn och lösenord för på Trep.se till annan part.

Om Besökaren får kännedom om att inloggningsuppgifterna kommit utomstående till del skall Besökaren omgående se till att byta lösenord.

4. RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter som omfattar tjänsterna på Trep.se och de tekniska lösningarna som används för tillhandahållande av dessa, utformning av gränssnitt, programvara, och systemarkitektur och design tillhör Trep.se och får ej användas av Besökaren i en vidare utsträckning än som följer av funktionerna i tjänsten eller som uttryckligen anges i dessa villkor. Under inga omständigheter förvärvar Besökaren eller tredje man några immaterialrättigheter till tjänsten eller till den programvara eller de tekniska lösningar som används i tjänsten eller till eventuella varumärken som tillhör eller nyttjas av Trep.se.

Besökaren förbinder sig att följa gällande upphovsrättsliga regler, andra eventuella relevanta immaterialrättsliga regler, regler om skydd för personuppgifter, marknadsrättslig lagstiftning och annan relevant lagstiftning när Besökaren använder sig av informationen som tillhandahålls via tjänsten Trep.se.

Besökaren erhåller genom detta avtal ingen rätt att framställa exemplar av (kopiera) och/eller, överföra, sprida, framföra eller på annat sätt göra tillgängligt för allmänheten eller utomstående, material som tillhandahållits av Trep.se.

Besökaren har enbart rätt att till eget medium överföra ingående textmaterial, foton eller bilder för läsning eller utskrift i den utsträckning detta är tillåtet enligt upphovsrättslagen. Elektronisk bearbetning i form av t ex indexering och/eller databaslagring är förbjuden. Besökaren har inte rätt att till annan part förmedla, sälja eller mångfaldiga i informationen ingående textmaterial, foton, andra bilder eller annat verk.

5. TILLGÄNGLIGHET

Trep.se är normalt tillgänglig via Internet dygnet runt sju dagar i veckan. Tillgängligheten är inte alltid övervakad, alternativt övervakad genom jour. Trep.se kan således ej garantera att Tjänsterna är fria från avbrott, fel eller störningar.

Trep.se har rätt att vidta åtgärder som påverkar ovannämnda tillgänglighet, om Trep.se anser detta vara nödvändigt av tekniska, service-, drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl. Besökaren är också medveten om och bekräftar Besökarens möjlighet att bereda sig tillträde till Internet inte kan garanteras av Trep.se och att Trep.se inte ansvarar för bristfälligheter i Besökarens egna Internetanslutningar eller utrustning.

6. RÄTTELSE AV FEL

Trep.se skall åtgärda fel eller brister på ett sätt Trep.se finner lämpligt. Trep.se har rätt att stänga webbsajten och tjänsterna på denna för underhållsarbete eller uppgradering.

7. ÄNDRING AV TJÄNSTERNA PÅ TREP.SE

Tjänsterna på Trep.se kommer löpande att vidareutvecklas. Trep.se har därför rätt att från tid till annan utföra ändringar i tjänsterna och sådana ändringar kan avse vilka källor som bevakas, antalet bevakade källor, rutinerna för drift, tekniska system eller liknande.

Trep.se strävar efter att i möjligaste mån tillse att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta. Trep.se lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot Trep.se göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

Besökaren har ett strikt ansvar för egna kalkyler samt hur uppgifter för dessa används.

8. PRISER

Tjänsten är tillsvidare kostnadsfri, se punkt 2. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN MEDLEM OCH BETALTJÄNSTERNA

9. BETALNINGSALTERNATIV

Kortbetalning

Se punkt 8. PRISER

Fakturering

Se punkt 8. PRISER

10. ABONNEMANGSTID

Se punkt 8. PRISER

11. ANVÄNDNING AV MATERIAL

Besökaren får ladda ned, kopiera och använda samtliga dokument (kalkyler) i projekt som Besökaren skapar inom sitt företag. Besökaren får använda och distribuera dessa dokument inom sitt företags verksamhet. Kalkyler skapade får säljas och distruberas på ett sådant sätt som ej skadar Trep.se

12. REKLAMATION

Reklamation är ej möjlig, se punkt 8. PRISER

13. FÖRTIDA UPPSÄGNING

Var och en av Trep.se och Besökaren har rätt att säga upp abonnemanget på tjänsterna med omedelbar verkan om;

a) den andra Parten på ett väsentligt sätt bryter mot dess villkor för användning,

b) den andra Parten på ett annat (icke väsentligt sätt) sätt bryter mot villkoren och denne inte inom 14 dagar från skriftlig begäran, vidtar rättelse av felet, eller

c) om andra Parten går i konkurs, begärs i likvidation eller det finns annan anledning att uppfatta att den andra Parten är på obestånd, eller

d) om grund för avstängning föreligger (se nedan).

Besökaren har inte rätt till någon återbetalning av erlagda abonnemangsavgifter om Besökaren säger upp abonnemanget under avtalsperioden.

14. AVSTÄNGNING

Trep.se har rätt att med omedelbar verkan stänga av Besökaren från tillgång till Trep.se (avaktivera Besökarens tillträde till Trep.se), om

a) Besökaren använder tjänsten på ett sätt som innebär överträdelse av Trep.se säkerhets- och administrationsbestämmelser,

b) Besökaren på annat sätt bryter mot dessa användarvillkor.

c) Besökaren trots tillsägelse sprider reklam, meddelanden eller kommentarer som kan anses stötande eller mindre passande. Trep.se förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses stötande eller mindre passande.

Agerande som utgör grund för avstängning utgör också grund för hävning av abonnemanget.

Om avstängning sker kan Besökarens konto bli avstängt utan föregående varning.

15. PERSONUPPGIFTER

Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att bli medlem godkänner du att Trep.se lagrar de uppgifter du lämnat i syfte att användas för de tjänster Trep.se och dess samarbetspartners erbjuder.

Trep.se behandlar Besökarens personuppgifter för att administrera tjänsterna och prenumerationen, ge Besökaren erbjudanden om nya produkter och tjänster, genomföra andra marknadsaktiviteter, samt för att utgöra underlag för Trep.se marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling och statistiska ändamål. Personuppgifter som Besökaren lämnar till Trep.se eller som annars registreras i samband med avtalsförhållandet, kan komma att behandlas av Trep.se såväl i Sverige som utomlands.

Se även Cookie- och integritetspolicy.

Genom att acceptera dessa villkor lämnar Besökaren sitt samtycke till den behandling av personuppgifter som beskrivits.

16. UPPGIFTER VID FELRAPPORTERING

När du rapporterar fel som du hittat, så kallade "Buggar", så samlas det in och lagras en serie data om din webbläsare och enhet. Dessa uppgifter publiceras öppet och används för att lättare åtgärda felen.

Följande data inhämtas.
URL vid rapport, fönsterstorlek, möjlig fönsterstorlek, skärmens färgdjup, skärmens pixeldjup, tillåter webbläsaren cookies, webbläsarens namn, webbläsarens enigne-namn, Webbläsarens version, webbläsarens agentinformation, webbläsarens plattform, webbläsarens akitverade språk, java-status och javascript-status.
Felrapporten publiceras ej om du inte godkänner villkoren i samband med rapporteringen.

Genom att acceptera dessa villkor lämnar Besökaren/användaren sitt samtycke till den behandling av uppgifter som beskrivits.

17. Formulär för kontakt med leverantör.

När du fyller i formuläret för att tipsa leverantörer, grossister eller tillverkare om Trep skickar vi ett mail med hälsning från dig.

Mailet ser ut som det skickats från dig. I mailet finns ett text där det tydligt framgår att mailet skickats via ett formulär på Trep kalkyl.

18. COMMUNITYREGLER

För att kunna delta i diskussioner och använda Trep.se tjänster krävs det att du registrerar dig som medlem.

a) Trivsel
För att hålla diskussionerna på en trevlig och konstruktiv nivå ska alla medlemmar följa de etiska regler som gäller på såväl internet som i det vardagliga livet.

b) Var trevlig och respektera andra.
Uttalanden som kan uppfattas som stötande eller kränkande är inte tillåtna. Argumentera gärna, men låt det inte spåra ur till pajkastning.
Personliga ärenden, privata diskussioner och liknande får inte förekomma i flödet. Använd i stället Trep.se funktion för privata meddelanden.

Det är inte tillåtet att sprida eller länka till pornografi.
Att uttala sig provocerande endast för att reta upp andra (så kallat trollande) är inte tillåtet.

Meningslösa inlägg som inte för diskussionen framåt är förbjudna. Detta omfattar inlägg som utan vidare motivering uttrycker medhåll eller missnöje. Andra exempel är länkar utan beskrivning eller sammanhang samt inlägg som enbart innehåller citat. Memebilder och andra roliga bilder för nästan aldrig diskussionen framåt.

c) Innan du skapar en tråd

För att undvika att samma frågor och diskussioner upprepas om och om igen:
-Läs de klistrade trådarna som finns på respektive sida innan du ställer frågor.
-Använd hjälpavsnittet och läs instruktioner innan du ställer en fråga.

d) När du gör ett inlägg
-Inlägg ska placeras på den sida som bäst passar det behandlade ämnet.

Det är inte tillåtet att skapa flera inlägg om samma ämne (så kallad korspostning). Detta gäller oavsett om trådarna placeras på samma sida eller på olika sidor. Om en moderator har låst, eller tagit bort, ett inlägg är det inte tillåtet att skapa ett nytt inlägg om samma ämne. Regeln finns för att alla ska få samma chans att få sina inlägg uppmärksammade och för att communityn ska bli så överskådligt som möjligt.

Det är inte tillåtet att skapa inlägg som saknar diskussionsvärde. Det inbegriper inlägg där man ber någon att utföra en tjänst, svara på en enkätundersökning eller delta i ett evenemang.

e) Bumpning
Det är inte tillåtet att skriva inlägg som endast är till för att flytta inlägget högre upp i flödeslistningen (så kallad bumpning). Däremot är det tillåtet att skriva flera inlägg i rad förutsatt att varje nytt inlägg tillför information eller på annat sätt för diskussionen framåt. Regeln finns för att alla ska få samma chans att få sina inlägg uppmärksammade och för att forumet ska bli så överskådligt som möjligt.

f) Anmäl olämpliga inlägg
Medlemmar har möjlighet att anmäla misstänkta regelbrott genom att klicka på knappen ”anmäl”.. Använd gärna denna funktion, men informera inte om det i inlägget. Kommentera inte heller det misstänkta regelbrottet i inlägget.

g) Signaturer och avatarer
Avatarer och signaturer är att betrakta som personliga. Använd därför inte någon annan användares signatur eller avatar utan tillåtelse.

h) Piratkopiering
Det är inte tillåtet att sprida länkar till piratkopior. Det är inte heller tillåtet att diskutera hur man kringgår kopieringsskydd eller olovligen kopierar upphovsrättskyddade verk. i) Brott
Det är inte tillåtet att uppmana till brott eller sprida uppmaningar till brottsliga handlingar. Allt innehåll regleras av svensk lagstiftning.

j) Synpunkter på moderering eller webbplatsen
Om du har synpunkter på ett enskilt modereringsfall får du gärna kontakta oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Skriv inte om det i communityt. Mer allmänna synpunkter på forumet eller webbplatsen i övrigt går det däremot bra att lämna genom att skapa ett inlägg i flödet.

k) Moderatorer
Den dagliga driften av communityt sköts av förtroendevalda medlemmar, så kallade moderatorer. Dessa finns för att vara hjälpsamma och göra communityt så trevligt som möjligt, men deras uppgift är också att se till att reglerna följs. För att underlätta moderatorernas arbete kan du anmäla överträdelser genom att klicka på knappen ”anmäl” i inläggets nedre kant.

l) Rättigheter
Trep.se hävdar ingen äganderätt till användargenererad information. Genom att använda Trep.se tjänster, lägga ut text, bilder eller annan media, ger du emellertid Trep.se obegränsat tillstånd att globalt och royaltyfritt reproducera, anpassa och publicera materialet. m) Användargenererad information
Vem som helst kan registrera ett användarkonto och använda Trep.se tjänster. Alla inlägg i communityt och kommentarer, även till artikla,r är användargenererad information och återspeglar inte Trep.se synsätt eller ståndpunkter. n) Personlig integritet
All inkommande datakommunikation lagras, inklusive IP-adresser och annan metadata. Den sparade informationen kan användas för att undersöka och följa upp eventuellt missbruk av tjänsten.

19. TILLÄMPLIG RÄTT OCH TVIST

Svensk rätt skall tillämpas på dessa villkor och Parternas avtalsförhållande. Tvister angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och avtalsförhållandet rörande tjänsterna skall avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.

Trep.se 2017-10-09
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.